ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay

ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃអេក្រង់។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
2. ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "AstroPay" ។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ ហើយចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" ។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
4. ចុច "ខ្ញុំមានកាត AstroPay រួចហើយ"។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
5. បញ្ចូលព័ត៌មានកាត AstroPay របស់អ្នក (លេខកាត កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់)។ បន្ទាប់មកចុច "បញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់" ។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
6. ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការដោយជោគជ័យ។ ចុច "ត្រលប់ទៅ Dolphin Corp" ។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
7. ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់! ចុច "បន្តការជួញដូរ"។

8. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ចុចប៊ូតុង “ដាក់ប្រាក់” នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃអេក្រង់ ហើយបន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំង “ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ”។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
9. ចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
ដាក់ប្រាក់នៅក្នុង Binomo តាមរយៈកាត AstroPay
Thank you for rating.