• دوره تبلیغات: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ سپرده حداکثر 70٪
  • دوره مسابقه: ‫ روزانه
  • جوایز: ‫ صندوق جایزه 300 دلار